1استفاده از سایت کامپیوتر
  از این پس دانشجویان می توانند جهت استفاده از سایت کامپیوتر به ناظر آموزش، آقای منتشری مراجعه فرمایند
  2گواهی اشتغال به تحصیل-جمعه ها
  راه اندازي سامانه درخواست گواهي اشتغال به تحصيلاز طريق پيامک (طرح رفاهي) از اين پس دانشجويان گرامي مي توانند علاوه بر وب سايت دانشگاه و مراجعه حضوري ، از طريق پيامکنيز درخواست گواهي اشتغال به تحصيل بدهندشماره پيامک جهت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل : 2025  1000  22  5000   نکات قابل توجه قبل از درخواست گواهي :* گواهي ها از يک روز پس از درخواست، از محل دبيرخانه قابل دريافت هستند* گواهي ها فقط به صاحب گواهي قابل تحويل هستند و ارائه کارت شناسايي لازم است* گواهي تنها براي دانشجوياني که فايل دانشجويي آنها براي گواهي باز باشد قابل صدور است* درخواست گواهي براي دانشجوياني که روز جمعه براي دريافت مراجعه خواهند نمود حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه قابل قبول خواهد بود و بعد از آن، گواهي از روز شنبه ارائهخواهد شد.گواهي هاي صادره در روز جمعه در محل اتاق اساتيد-واحد ناظر آموزشي ارائه خواهند شد* لازم است در متن درخواست : نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، شماره شناسنامه، محلي که مي خواهندگواهي را ارائه دهند(گيرنده گواهي) و توضيحات در صورت نياز را کامل و صحيح قيد نمايند و برايدرخواست هاي روز جمعه، کلمه جمعه در متن پيامک حتما ذکر شود. ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در ايام تعطيل جمعه(طرح رفاهي)
  3گواهی اشتغال به تحصیل-پیامک
  از اين پس دانشجويان گرامي مي توانند علاوه بر وب سايت دانشگاه و مراجعه حضوري ، از طريق پيامکنيز درخواست گواهي اشتغال به تحصيل بدهندشماره پيامک جهت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل : 2025  1000  22  5000   نکات قابل توجه قبل از درخواست گواهي :* گواهي ها از يک روز پس از درخواست، از محل دبيرخانه قابل دريافت هستند* گواهي ها فقط به صاحب گواهي قابل تحويل هستند و ارائه کارت شناسايي لازم است* گواهي تنها براي دانشجوياني که فايل دانشجويي آنها براي گواهي باز باشد قابل صدور است* درخواست گواهي براي دانشجوياني که روز جمعه براي دريافت مراجعه خواهند نمود حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه قابل قبول خواهد بود و بعد از آن، گواهي از روز شنبه ارائهخواهد شد.گواهي هاي صادره در روز جمعه در محل اتاق اساتيد-واحد ناظر آموزشي ارائه خواهند شد* لازم است در متن درخواست : نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، شماره شناسنامه، محلي که مي خواهندگواهي را ارائه دهند(گيرنده گواهي) و توضيحات در صورت نياز را کامل و صحيح قيد نمايند و برايدرخواست هاي روز جمعه، کلمه جمعه در متن پيامک حتما ذکر شود. ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در ايام تعطيل جمعه(طرح رفاهي)
  صفحه اصلی
  HostGator is one of the best hosting providers, read our HostGator Review and also take a look to joomla hosting companies.
  حراست دانشگاه
  نکات مهم آیین نامه آموزشی
  سیستم ایمیل دانشگاه