روزها و ساعت های کاری دانشگاه تا اطلاع ثانوی:
یکشنبه تا پنج شنبه
از ساعت 7:30 الی 14:50