• ارائه خدمات حضوری تا اطلاع ثانوی: یکشنبه تا پنج شنبه، 7:30 تا 14:45