آزمون سراسری قرآن و عترت

زمان : بیستم آبان ماه 1395

آدرس : qia.farhang.gov.ir

تلفن هماهنگی : 9795-570-0912