آیا می دانید جایزه ای در راه است ؟ ! !

موضوع : راه اندازی نشریه
دانشجویان گرامی می توانند جهت فعال نمودن نشریه و شرکت در مسابقات به سرکار خانم علمداری (مسئول واحد خواهران) و آقای هنرجو (مسئول واحد برادران) مراجعه نمایند.
دفتر فرهنگ اسلامی