اختتامیه جشنواره روایت فتنه

تاریخ برگزاری : سه شنبه 98/4/18

اطلااعت بیشتر : 02144867488

دفتر فرهنگ اسلامی