اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه

دوره متمرکز فیروزکوه

زمان 98/4/20 لغایت 98/4/31

دفتر فرهنگ اسلامی