اردوی رایگان جدیدالورودها (ویژه خواهران) تمدید شد

دانشجویان گرامی تا تاریخ 95/8/20 می توانند جهت ثبت نام اردو به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه نمایند.