اردوی زیارتی سیاحتی رایگان مشهد مقدس ویژه عروس و دامادهایی که تاریخ عقدشان از تاریخ 96/1/1 می باشد

آدرس : www.ezdevaj.org
آخرین مهلت : 97/11/30
دفتر فرهنگ اسلامی