اردوی غربالبیز

«ویژه خواهران»
زمان : یکشنبه 98/2/8 ساعت 8 صبح
مکان : غربالبیز
نکته : جهت قطعی نمودن ثبت نام، حضوراً به خانم دهقان مراجعه نمایند.
کانون فرهنگی نوآوری اندیشه دفتر فرهنگ اسلامی