ارزیابی کتاب شیوه های دعوت به نماز (دروس عمومی معارف دانشجویان)

ارزیابی کتاب شیوه های دعوت به نماز
(دروس عمومی معارف دانشجویان)
زمان برگزاری :
چهارشنبه 96/2/27 ساعت 12
پنج شنبه 96/2/28 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس خلیج فارس
نکته : دانشجویان گرامی می توانند در یکی از این دو تاریخ
به دلخواه خود در ارزیابی شرکت نمایند.