اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر با کاربرد آزمون های آماری در تحلیل داده های زیستی آشنا شدند

با هدف ارتقاء قابلیت ها و مهارت های علمی و پژوهشی اساتید گروه زیست شناسی، یک دوره سخنرانی علمی با موضوع کاربرد آزمون های آماری در تحلیل داده های زیستی ویژه اساتید گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای فلاح زاده، دکترای آمار دانشگاه علوم پزشکی یزد درباره انواع آزمون های آماری در تحلیل داده های زیستی، انجام آزمون های آماری توسط نرم افزار SPSS ، انواع آزمون های آمار استنباطی و آزمون های آماری مناسب برای تحقیق تدریس کرد.