اضافه نمره مسابقات سراسری قرآن و عترت

دانشجویان  گرامی شرکت کننده در مسابقات قرآن ( حفظ، ترتیل و قرائت ) و اذان می توانند تا تاریخ 95/2/23 جهت اضافه نمره دروس عمومی معارف به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند.