اطلاعیه اضافه نمره دروس عمومی معارف

دانشجویانی که در مسابقات شفاهی قرآن و عترت شرکت نموده اند تا پایان خرداد 98 می توانند جهت اضافه نمره درس مربوطه به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند.

دفتر فرهنگ اسلامی