اطلاعیه ثبت امتیاز ارزیابی شیوه های دعوت به نماز

Last Updated on

شرکت کنندگان در ارزیابی کتاب شیوه های دعوت به نماز حاج آقا قرائتی جهت تکمیل مشخصات خود می توانند تا تاریخ 96/3/4 به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
ستاد اقامه نماز دانشگاه