اطلاعیه ثبت امتیاز ارزیابی شیوه های دعوت به نماز

شرکت کنندگان در ارزیابی کتاب شیوه های دعوت به نماز حاج آقا قرائتی جهت تکمیل مشخصات خود می توانند تا تاریخ 96/3/4 به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
ستاد اقامه نماز دانشگاه