اطلاعیه جلسات دفاع رشته مشاوره خانواده مورخ 1400/6/17

خانم زکیه قائدی: ساعت 10

آقای قاسم مختاری زارچ: ساعت 11

خانم پریسا فرجی وستگانی: ساعت 12

آقای محسن زارع: ساعت 13