اطلاعیه مهم:

دانشجویان کارشناسی پیوسته که تاکنون جهت تاییدیه تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی خود اقدام نکرده اند در اسرع وقت جهت اخذ تاییدیه تحصیلی به سامانه زیر مراجعه نمایند تا در روند تحصیلی و فارغ التحصیلی خود دچار مشکل نشوند.

HTTPS://EMT.MEDU.IR/