اطلاعیه مهم:

دانشجویان کارداني که تاکنون جهت تاییدیه تحصیلی مدرک ديپلم خود اقدام نکرده اند در اسرع وقت جهت اخذ تاییدیه تحصیلی به سامانه زیر مراجعه نمایند تا در روند تحصیلی و فارغ التحصیلی خود دچار مشکل نشوند.

HTTPS://EMT.MEDU.IR/