اعتکاف رجبیه 11، 12 و 13 فروردین ماه 97

دانشجویان گرامی می توانند جهت استفاده از کمک هزینه اعتکاف، تا پایان فروردین 97 به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
ستاد اقامه نماز دانشگاه