انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد

photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۵_۱۳-۵۶-۲۵

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی گروه های زیست شناسی، برق، روانشناسی و مشاوره و تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با مشارکت فعال دانشجویان عضو این انجمن ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این انتخابات به صورت همزمان برگزار و پس از شمارش آراء مأخوذه، افراد زیر حائز اکثریت آراء شدند:
انجمن علمی گروه زیست : رامین طاهری، دانشجوی کارشناسی پیوسته ژنتیک با 40 رأی-امیر فرزین متولی پور، دانشجوی کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی با 39 رأی-زهرا حیدری، دانشجوی کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی با 34 رأی-محمدحسن حاتمی مالمیری، دانشجوی کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی با 32 رأی و زهرا امراللهی بیوکی، دانشجوی کارشناسی پیوسته ژنتیک با 23 رأی.
انجمن علمی گروه برق : مهدی عسکری فر، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته برق قدرت با 42 رأی-محمدحسین عسکری فر، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته برق قدرت با 42 رأی-محسن بی شمار، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته برق قدرت با 41 رأی-قاسم زکی زاده، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته برق قدرت با 40 رأی و وحید احمدی بفرویی، دانشجویی کارشناسی ناپیوسته برق قدرت با 39 رأی.
گروه مشاوره و روانشناسی: یحیی اسلامی مهدی آبادی، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته راهنمایی و مشاوره با 45 رأی-سیده عارفه مصطفوی، دانشجوی کارشناسی پیوسته روانشناسی با 34 رأی-محمد زارع نژاد اشکذری، دانشجوی کارشناسی پیوسته روانشناسی با 25 رأی-صدیقه صالحی، دانشجوی کارشناسی پیوسته روانشناسی با 23 رأی و الهه دهقان طزرجانی، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته راهنمایی و مشاوره با 20 رأی
گروه تأسیسات: مهدی ابراهیمی صدرآبادی، دانشجوی کاردانی پیوسته تهویه مطبوع با 19 رأی-داود شیخیان مجومردی، دانشجوی کاردانی پیوسته تهویه مطبوع با 11 رأی-دانیال زارع، دانشجوی کاردانی پیوسته تهویه مطبوع با 10 رأی-سیدمحمدجواد بخشایش، دانشجوی کاردانی پیوسته تهویه مطبوع با 10 رأی و جلال کریمی دانشجوی کارشناسی تأسیسات حرارتی و برودتی با 9 رأی .