انتخاب رئیس و دبیر کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با انجام انتخابات، رئیس و دبیر کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با هدف تعیین رئیس و دبیر کانون های فرهنگی و دانشجویی و پس از برگزاری انتخابات، آقای رضا خبری و خانم عصمت دهقان دهنوی، از دانشجویان کارشناسی مشاوره، به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر شورای فرهنگی کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر انتخاب شدند.
در حال حاضر 10 کانون فرهنگی و دانشجویی و هیأت مذهبی در واحد اشکذر فعالیت دارند و یکی از فعال ترین شبکه های کانون های فرهنگی دانشجویی استان یزد می باشند.