اولین دانشجوی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از پایان نامه خود دفاع کرد

کبری صادقی، دانشجوی ورودی 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در رشته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پایان نامه کبری صادقی با عنوان «اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی، ابراز وجود و سلامت روانی در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان یزد» با راهنمایی دکتر آزاده چوب فروش زاده و با حضور هیأت داوران دفاع شد و نمره کامل را کسب کرد.