اولین دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از پایان نامه خود دفاع کرد

فرزانه رضایی، اولین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در رشته پژوهش هنر از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرزانه رضایی با عنوان «سیر تحول پوشاک بانوان دربار ایران از آغاز دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی» به راهنمایی احمد زارع ابرقوئی و با حضور هیأت داوران در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
بنابر این گزارش، خانم رضایی توانست با موفقیت از پایان نامه خود دفاع و نمره کامل را کسب کند و نام خود را به عنوان اولین فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به ثبت برساند.