اولین شاخص استاد تراز انقلابی

1-ایمان به راه خود

2-گسترده کردن دامنه مطالعات

دفتر فرهنگ اسلامی