بازدید بازرسان سازمان مرکزی از مرکز تحقیقاتی زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

IMG_0022-(2)

با هدف بررسی و نظارت بر فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی، دو نفر از بازرسان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز تحقیقاتی زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این بازدید که ریاست دانشگاه و اعضای گروه زیست شناسی نیز حضور داشتند از آزمایشگاه های تحقیقاتی میکروبیولوژی؛ مولکولی پیشرفته و کشت سلول و بافت و کتابخانه و سالن کنفرانس مرکز تحقیقاتی زیست فناوری پزشکی واحد اشکذر بازدید به عمل آمد.