بازدید دبیران زیست شناسی استان یزد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با هدف آشنایی و معرفی تجهیزات آزمایشگاهی، گروهی از دبیران زیست شناسی دبیرستان های دخترانه استان یزد از واحد دانشگاهی اشکذر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شرکت کنندگان در این بازدید، از لوازم و تجهیزات و روند کارهای آزمایشگاهی بازدید کردند و آقای دکتر سیدمرتضی سیفتی، رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه، توضیحاتی ارائه کرد و بازدیدکنندگان با برخی روش های کاربردی در زیست شناسی آشنا شدند. در ادامه، بازدیدکنندگان در کارگاه الکتروفورز شرکت و گواهی شرکت در کارگاه دریافت کردند.