برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99)

– شروع کلاس ها برای دانشجویان ورودی ماقبل 99 از تاریخ 1399/6/29 خواهد بود
– تاریخ حذف و اضافه از تاریخ 1399/7/12 و مطابق جدول زمان بندی اعلامی صورت خواهد پذیرفت
– نحوه تشکیل کلاس ها که به صورت ترکیبی از حضوری و غیر حضوری می باشد متعاقباً اعلام خواهد شد