برندگان سوگواره عکس محرم 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

خانم مونا دباغیان > رتبه اول > هدیه ریالی : 300000
آقای امیر نصیری > رتبه دوم > هدیه ریالی : 200000