برندگان سوگواره عکس محرم 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای طه غنی زاده > رتبه اول > هدیه ریالی : 400000
خانم عاطفه صباغ > رتبه دوم > هدیه ریالی : 300000