برندگان مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر 96/7/24

آقای امین عطری > رشته تفسیر قرآن کریم > رتبه اول

آقای حبیب اله فرقانی > رشته تفسیر قرآن کریم > رتبه دوم