برندگان مسابقات قرآن و عترت کارکنان بخش کتبی 94/12/9

آقای علی اکبر زارع نژاد : رتبه اول

آقای محمود رادباده : رتبه دوم

آقای مصطفی دهقانی : رتبه سوم