برگزاری سخنرانی علمی در زمینه زیست شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

photo_----------_--------

با هدف ارتقاء مهارت های علمی دانشجویان رشته زیست شناسی، سخنرانی علمی با موضوع زیست شناسی و زیست فناوری اکتینو باکترها از طرف گروه زیست شناسی و حوزه پژوهش و فناوری و گروه علمی و پژوهشی ژنولوگ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
دکتر جواد حامدی، سخنران این مراسم درباره اکتینو باکترها که شاخه ای از باکتری های گرم مثبت هستند صحبت کرد و گفت : اکتینو باکترها، جنس ها و گونه های متعددی را شامل می شود و در این شاخه باکتری های بیماری زایی مانند مایکو باکتریوم توبرکولوزیس عامل بیماری سل و مایکو باکتریوم لپره وجود دارند از طرفی باکتری های مفدی مانند استرپتومایسس نیز وجود دارد.
رئیس کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران بر مفید بودن اکتینوباکترها و استفاده صنعتی از آن ها تأکید کرد و در ادامه گفت : ده جدایه اکتینوباکتر از مناطق مختلف ایران جداسازی و با نام های مختلف ثبت جهانی شده است.
وی در پایان سخنانش گفت : مهمتر از همه از بسیاری از این جدایه ها، فرآورده های بیولوژیک مانند آنتی بیوتیک ها به خوبی استخراج شده است.