برگزاری نشست شورای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی استان یزد به میزبانی واحد اشکذر

photo_۲۰۱۸-۰۵-۰۷_۱۲-۴۴-۲۴

بیست و دومین نشست شورای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاونین آموزشی واحدهای استان، گزارشی از وضعیت آموزشی واحدهای مربوطه را ارائه کردند.
بررسی وضعیت اعضای هیأت علمی و سامانه ساهم، برنامه های پیشنهادی آموزش استان در سال 97، بررسی تصمیمات جدید آموزشی دانشگاه، جمع بندی وضعیت ثبت رشته های جدید از جمله مطالب و مباحث مطرح شده در این نشست بود.