علم و ادب بهای جان توست، پس در آموختن آن دو کوشا باش و هرچه بر علم و ادبت افزوده گردد قدر و ارزشت بیشتر می شود.

امور فرهنگی دانشگاه