بسته فرهنگی شماره 4

در روایتی، امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل کرده که فرمود :
وای بر مسلمانی که در هفته، روزی را برای آشنایی با مسائل اعتقادی و دینی قرار ندهد!