ماه رمضان بهار بندگی
ماه رمضان ماه خداوند عالمیان است و شریف ترین ماه ها است و ماهی است که درهای آسمان و درهای بهشت گشوده می شود و درهای جهنم بسته می شود (امالی شیخ صدوق ص 91) و در آن شبی است که عبادت در آن بهتر است از عبادت هزار ماه، و آن شب قدر است.