بسته فرهنگی 1399/6/3

حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودند:

کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روزی را کاری است.

نهج البلاغه نامه 53