بسته فرهنگی

امام علی (ع) :

خردمند کسی است که زبان خود را در بند کشد. (غرر الحکم حدیث 502)

دفتر فرهنگ اسلامی