کتاب آذرخش کربلا صفحه 40:

بی گمان نهضت عاشورا تأثیر بی پایانی بر جان های مؤمنان دارد چنان که هیچ گاه این تأثیر کهنه و این حرارت سرد نمی شود.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر