کتاب آذرخش کربلا صفحه 44:

اگر امام حسین(ع) نیز در موقعیت امام حسن (ع) بود همانند امام حسن(ع) رفتار می کرد و اگر امام حسن(ع) در موقعیت امام حسین(ع) قرار می گرفت همچون امام حسین(ع) رفتار می کرد .

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر