کتاب آذرخش کربلا صفحه 44:

تفاوت امامان معصوم (ع) در روش و رفتر به دلیل مقتضای زمان و در شرایط اجتماعی خاصی بوده که این نوع روش و سیره را می طلبیده است.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر