کتاب آذرخش کربلا صفحه 44:

برای مؤمن دنیا مقدمه ای برای تکامل و نیل به سعادت اخروی است و حیات اصلی همان حیات اخروی است.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر