کتاب آذرخش کربلا صفحه 45:

در عزاداری امام حسین(ع) هم برکات دنیوی نهفته و هم ثواب اخروی.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر