بسته فرهنگی 98/4/3

امام علی (ع) :

از نشانه های ایمان، وفای به عهد است.

غررالحکم 9414

دفتر فرهنگ اسلامی