بسته فرهنگی 98/5/20

تنها امید جاماندگان:

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: اگر کسی در ماه مبارک رمضان مورد مغفرت الهی قرار نگیرد غفران برای او نیست مگر آنکه عرفه را درک کند.

دفتر فرهنگ اسلامی