بسته فرهنگی

امام سجاد (ع):

( در کار او (فرزندت)، همانند کسی عمل کن که می داند برای نیکی کردن به او پاداش می گیرد و بر بدی کردن به او مجازات می شود. )

الحضال ص 568

(و اما حق فرزندت این است که بدانی او از توست و با خوب و بدش در دنیا، منتسب و بی گمان، تو درباره آنچه بر عهده ات است: خوب تربیت کردن او و او را به سوی خداوند عزوجل راهنمایی کردن و به فرمان برداری از او (خداوند) یاری کن، مسئولی. پس در کار او، همانند کسی عمل کن که می داند برای نیکی کردن به او پاداش می گیرد و بر بدی کردن به او مجازات می شود).

دفتر فرهنگ اسلامی