بیست و سومین دوره مسابقات کتبی قرآن و عترت «ویژه کارکنان»

زمان : دوشنبه 97/2/10 ساعت 10 صبح
امور فرهنگی دانشگاه