بودجه و برنامه های پیشنهادی سال مالی تحصیلی 1401-1400 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر پس از بحث و بررسی و تبادل آرا در شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اشکذر به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اشکذر، گزارشی از برنامه های یک سال گذشته باشگاه را بیان کرد. دکتر محمدجواد کاظمی به تشریح سیاست ها، بودجه و برنامه های باشگاه پرداخت و گفت: جذب دانشجویان و دانش آموزانی که شرایط عضویت در باشگاه را دارند؛ اعطای تسهیلات به اعضاء، چاپ نشریه دانشجویی، برگزاری سالیانه کارگاه های آموزشی در راستای درآمدهای غیر شهریه ای و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی، از جمله مهمترین برنامه های اولویت دار این باشگاه برای سال تحصیلی جدید است. در این جلسه، بودجه و سرفصل های هشت گانه پیشنهادی بودجه و هزینه های سال مالی تحصیلی 1401-1400 باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر مورد بحث و بررسی و تصویب اعضای شورا قرار گرفت.