تغییر زمان مسابقات شفاهی قرآن و عترت مرحله استانی
به دوشنبه 96/3/1 از ساعت 8 صبح به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد برگزار می گردد.