تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 دانشگاه :

انتخاب واحد : 96/6/20 لغایت 96/6/22

شروع کلاس : 96/6/25

حذف و اضافه :96/7/11لغایت 96/7/13

پایان کلاس : 96/10/15

امتحانات : 96/10/16 لغایت 96/10/28