تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 دانشگاه :

انتخاب واحد : 97/11/8 لغایت 97/11/11

شروع کلاس : 97/11/14

حذف و اضافه :97/11/29 لغایت 97/12/2

پایان کلاس : 98/3/24

امتحانات : 98/3/25 لغایت 98/4/6